Om Strictly Come Dancing dykerupppåvåraskärmarigenärdetdagsattbörjatänkapåfördelarna med attdansaochhur du och din familjkanförbättra din konditionförattåterställa din hälsaochdittvälbefinnande.

Dansförbisesoftasomenträningsformochärfaktisktettav de bästasättenattstimulera din kärnaochstärkadinamuskler. Detsomärcoolt med Strictlyärattdetinte bara antänderpublikens passion fördans, utandetvisarocksåattvemsomhelstkanståuppochförsökagöradet – från den gamlanyhetsläsarensominteharspelatsportenifleraår Paralympics, visarattdansärtillgängligochrolig. Dethäräringenmodefluga. Detärettfitnessalternativföralla.

Hacka dig till enhelkroppsträning

Attståuppochbaradansaärettav de mesteffektivasättenatt se till att din familjharstarkakropparochfriskahjärtan.

Regeringensriktlinjersägeratt barn behöverungefärentimmesmåttligträning per dag föratt leva etthälsosamt liv ochskyddadem mot sjukdomarsom cancer ochhjärtsjukdomar. Vuxnaskatränaicirka 20 minuter. “Tempererat” äralltsomfårditthjärtaattslåsnabbareochgördetsvårtför dig attandas. Så 20 minutersdanssomenfamiljiköketbordegöratricket.

Dansärocksåenkroppsövningsomförbättrarmuskelstyrkaochhållning.

Detärocksåsärskiltfördelaktigtför barn eftersomdethjälperdemattbibehållastarka ben, ökaderasflexibilitet, förbättraderasfysiskastyrkaochuthållighetochutveckla god samordning.

Klasskamrat – Utforskaalternativ

Om du ochdina barn brinnerförattdansaärdetsäkertenspeciellklassför dig. Allanivåerochåldersgrupperbeaktas. Dethandlaromatthitta den perfektapassformen.

Med dettaiåtankefinnsdetocksåenhel del dansstilarattväljamellan: balsal, balett, magdans, salsa, linedance, street dance och jazz – föratt bara nämnanågra!

Dansfrånrullstolarochstolarblirocksåmerpopulärt. Om du ellerditt barn harfysiskabegränsningarkandethärvaraettperfektsättattträna.

Dansförkondition

Dansingårocksåimångafitnessklasser. Fritidscenteroch gym erbjuderettbrettutbudavalternativ.

Zumba ärmöjligen den mestkändaochharfunnitsett tag. Detärigrundenenaerobklassbaseradpåsalsamusik, men med mycketfrihet.

Clubberciseärettannatalternativ. Noggrantplaneradavinstruktören, dettainkluderardiscoljusochljuspinnardansartillenergiska slag, vilketskaparensanndiscokänslaförhelafamiljen.

Intealla gym erbjuderbarnåtkomst, men detärvärtattfrågaomderas schema inkluderarbarnvänligasessioner.

Alternativtkan du ocksåföljadiskotekochandra partier i din gemenskap. Tystdiskotek – därfestdeltagarekanbärahörlurarochväljaegenmusik – ärriktigtsnabbaochhänderoftaisamhällscentra. Detärperfektförhelafamiljeneftersom du kandansaalla till din egenmusikstil.

Boogie bortafrånspänningar

Utanreglerochbaramusikensrytmatt se uppförärdansettutmärktsättattlindra stress.

Barn spenderarsinadagarpåattföljainstruktionerochlära sig vad de skagöra. Såom de klipptedansgolvetientimmeskulle de förmodligengöravärlden bra fördem.Påsammasättkänner sig föräldrarsomharsatt vid ettskrivbordheladagenellertillbringatdagen med attflytta barn ochgörahushållsarbetemeravslappnadeefteratt ha klipptmattanicirka 20 minuter. Om din familjskonditionbehöveren boost, bliinspireradochdansatoppfart.